top of page

Natuur onder de Wabo

De rol van gemeentes in de omgang met natuurwetgeving verandert snel. Regie voeren is er met minder regels en meer taken niet eenvoudiger op geworden. Hoega je in deze tijd om met kapverzoeken en beschermde diersoorten in een plangebied? Het is zaak daarbij de juiste keuzes te maken. Recente rechtspraak en goede voorbeelden bieden houvast bij het maken van afwegingen. Sinds de introductie van de Omgevingsvergunning moeten bouw- en kapaanvragensnel en accuraat beoordeeld worden. Het bevoegd gezag moet direct in kunnen schatten of er sprake is van activiteiten waarvoor een kapvergunning en/of een Flora- en faunawetontheffing nodig is. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden gaat deze workshop in op de mogelijkheden en valkuilen die de Wabo, de Flora en faunawet en de plaatselijke verordening bieden voor natuur dichtbij huis. De voorbeelden maken duidelijk bij

welke bomen en welke planten- en diersoorten de prioriteit moet liggen. Er is tevens voldoende ruimte voor de inbrengen van eigen praktijksituaties. Daarnaast wordt stilgestaan bij de consequenties van de nieuwe ontwikkelingen als de aanstaande Wet natuurbescherming en de eveneens in ontwikkeling zijnde Omgevingswet. De Zoogdiervereniging (namens de VOFF) en EKootree geven ieder vanuit hun eigenexpertise aan hoe de natuurcomponent van projecten beoordeeld kan worden. Praktische tips en richtlijnen voor een vlotte en zorgvuldige beoordeling van aanvragen zijn het gevolg.

WAT

WAAR

WANNEER

bottom of page