top of page

Cursus Actualiteiten Bomenrecht en -beleid

WAT

WAAR

Er is veel veranderd en er gaat nog meer veranderen in het omgevingsrecht, wat grote gevolgen heeft  voor beleid, beheer en bescherming van bomen. Sinds juli dit jaar is de nieuwe Erfgoedwet van kracht en op 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming in werking getreden. Samen met de nieuwe provinciale omgevingsverordening, die per provincie verschilt, is dit een opmaat voor nieuwe Omgevingswet (2019). Wijzigingen in de nieuwe Wet natuurbescherming in het 'Boswet-' gedeelte' en het 'flora- en faunawet' gedeelte', beïnvloeden de reikwijdte van boombescherming en -beheer. Dilemma's als behoud van de groene identiteit, vereenvoudiging van regels en procedures en ruimte laten voor initiatieven van inwoners en marktpartijen, vragen om een andere benadering en bescherming van bomen. Hoe geeft uw gemeente vorm aan deze veranderende eisen in het omgevingsrecht?

 

De cursus gaat in op de consequenties voor bomen door de nieuwe wet- en regelgeving, ervaringen met integraliteit en recente rechtspraak. Wat zijn de belangrijkste  veranderingen in wetgeving? Blijft de bevoegdheid van de gemeente inzake bomen buiten de bebouwde kom beperkt of kan de gemeente toch onverminderd bomen bescherming bieden in het buitengebied? Er is geen verplichte ‘aanhaking’ van de natuurtoets bij de omgevingsvergunning, maar wat wordt dan wel van de gemeente verwacht? Aan welke eisen dienen de gemeentelijke kapartikelen minimaal te voldoen? Hoe geeft de gemeente vorm aan haar ambities voor het bomenbestand? En op welke wijze is deze ambitie consequent door te vertalen naar operationeel bomenbeleid en relevante processen? 

 

De cursus biedt praktische handvatten voor het beter/anders beschermen van bomen.

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk leert u waar het omgevingsrecht mogelijkheden biedt. U ervaart welke  oplossingen en oplossingsrichtingen er mogelijk zijn in beleid, bescherming en beheer van bomen. 

WANNEER

bottom of page